47. L'Amore È

Di mattina
L'amore è mare di aspirazione.
Nel pomeriggio
L'amore è vulcano di determinazione.
Di notte
L'amore è luna di perfezione.